Skip to main content

מי רואה מכונית צהובה?

להסתכל על הצבעים של המכוניות שבסביבה.

לבקש מהילדים לומר לנו כשהם רואים מכונית בצבע מסויים.

להרחיב את האבחנה ולבקש מהילדים לומר לנו כשהם רואים מכונית נוסעת (או חונה) בצבע מסויים. ניתן למשל לספור את כל המכוניות הלבנות.