Skip to main content

הפקת צלילים מחומרים שנמצאים בטבע בעת טיול

כחלק מחקר הסביבה ניתן לנסות להפיק צלילים מחומרים שנמצאים בטבע :צדפים מושחלים על חוט, השמעת צליל צפצוף בעזרת עלה דשא, הקשה של אבנים זו בזו, הקשה עם מקל על איצטרובל, הערמת עלים יבשים לערימה ודריכה עליהם.

או לחלופין להפנות את הקשב  לצלילים שאנו מפיקים בעת טיול : דריכה על עלי שלכת, קפיצה לשלולית, הליכה בתוך המים הרדודים בים.