Skip to main content

איפור פנים - פרפר

סרטון המדגים איפור פנים פרפר.

הצעות:

  • איפור פנים לקראת תחפושת בפורים.
  • איפור פנים לקראת הופעה ביתית של הצגת פיות הפרפרים. להמחיז סיפור שהמצאנו בנושא פרפרים  או פיות, מומלץ להצטייד בכנפיים,  או להדגים עם הגוף את נענוע הכנפיים, להתחפש לפיות פרפרים או פרפרים ולהופיע לפני בני משפחה חברים ושכנים - כל מי שהסכים להגיע.
  • פינת איפור פנים במסיבת יום הולדת. מומלץ לחלק מספרים לארגון המתנה בתור.
  • לקרוא ספר המספר על שלבי ההתפתחות מביצה, זחל, גולם ופרפר . בסיום הקראת הספר לשלב פעילות איפור לפרפר.