Skip to main content

העברה טלפתית של צורות

מציגים את חמש הצורות הידועות להעברת מחשבות: המשתתף הנבחר  להיות המשדר בוחר מתוכן צורה אחת בה הוא מתחיל להתרכז. המשדר מנסה לראות לנגד עיניו תמונה של הצורה שבחר כאשר העיניים עצומות. הקולט עוצם את עיניו ומנסה לראות לנגד עיניו את הצורה שהמשדר בחר.

שואלים את הקולט איזו צורה ראה. מדהים כיצד, בעיקר עם הקרובים אלינו, אנו מסוגלים להעביר ולקבל שידור עם הצורות הללו.

אפשר לגזור את הצורות הללו ולהדביק על בריסטול. להסתכל בחמשת הקלפים ולהניח את הקלף הנבחר בצד. כך הקולט יוכל להיות בטוח לגבי הצלחתו, עם הוכחה של הקלף.