Skip to main content

הפקת צלילים מקערות טיבטיות בגדלים שונים

להשתמש בקערה טיבטית במקום פעמון על מנת לקבל את תשומת לב הילדים בזמן הפעלה קבוצתית. באמצעות הקערות הטיבטיות הקטנות יותר המיועדות לילדים.

ניתן לשחק במשחק התאמה של הקשבה לצלילי הקערה וזיהוי מאיזו קערה הופק הצליל.