Skip to main content

הקשבה לציוץ ציפורים

להקשיב לציוץ הציפורים , לנסות לאתר את מיקום הציפור.

ללמוד להכיר את הציוץ המאפיין של הציפורים בסביבתנו.