Skip to main content

התאמת קול לאיבר בגוף

בוחרים שלושה או יותר קולות או צלילים מצחיקים שאנו יודעים להשמיע ומחליטים איזה קול שייך לאיזה איבר בגוף. כלומר, לכל איבר יש קול המתאים לו. כעת, כל פעם שנוגעים באיבר שבחרנו לו קול הילדים מתבקשים להשמיע את הקול הנבחר. ניתן לעשות זאת בזוגות או בצורת הנחיה של יחיד מול משתתפים (כל משתתף בתורו).

ניתן במקום קול לבחור מילים שמהוות אסוציאציה לאיבר הנבחר. למשל כשנוגעים בראש מחליטים כי נאמר כובע, כשנוגעים ביד יש לומר שלום, כשנוגעים באף יש לומר ריח. כדי להגדיל את רמת הקושי המנחה מגביר את הקצב עד שהמשתתפים מתבלבלים.

ככל שבוחרים צלילים או אסוציאציות מצחיקות יותר לאברי הגוף המשחק יותר מצחיק את המשתתפים , כך שאפשר לשחק אותו בפורים בקבוצה.

אפשר גם לבחור קולות חלשים שקטים ומרגיעים או עם אסוציאציות של שינה ולשחק את המשחק לפני השינה הורים וילדים.