Skip to main content

זיהוי צלילים מכלי נגינה הנמצאים בבית

ראשית יש להשמיע את הצלילים של כלי הנגינה הנמצאים בבית ולבקש מהילדים לומר את השם של הכלי שהשמענו.

 

בשלב השני, להשמיע הקלטה ברשמקול של הצלילים השונים שהקלטנו מאותם כלים ולבקש מהילדים להצביע על כלי הנגינה שאותו שמענו.