Skip to main content

טוק טוק מי אני ומה שמי

טוק טוק מי אני ומה שמי. בוחרים משתתף העוצם את עיניו ומפנה את הגב לעבר המשתתפים. המנחה מזמין את אחד הילדים בשקט על ידי הצבעה לבוא ולהקיש על גב המשתתף הנבחר תוך אמירת המשפט "טוק טוק מי אני ומה שמי", הילד חוזר למקומו והמשתתף צריך לנחש מי מהילדים הקיש על גבו. ניתן לעוות את הקול בעת אמירת המשפט על מנת להקשות על המשתתפים.