Skip to main content

לזהות אברי גוף מתמונות ולהפיק צליל באמצעות האיבר שהוצג

תמונות של אברי גוף נפרדים . מציגים תמונה של יד ומבקשים מהילדים להצביע להראות את היד שלהם.

משמיעים יחד צליל עם שימוש באותו איבר: למשל, אף- נשיפות מהירות עם האף, יד- מחיאות כפיים עם הידיים,לחי- ניפוח לחיים והוצאת האויר או תיפוף עם היד על הלחי.