Skip to main content

לשיר או לדקלם שיר בהתאם לפעילות

לדקלם או לשיר שיר בזמן בהתאם לפעילות למשל כאשר:

מתנדנדים על נדנדה "נד נד ...." מאת חיים נחמן ביאליק

צופים בפרפר מתעופף "בוא אלי פרפר נחמד...." מאת פניה ברגשטיין

נכנסים לבריכה "בבריכה טובים המים ..." מאת פניה ברגשטיין