Skip to main content

הקשבה למגוון צלילים ומיונם

להקשיב לצלילים מגוונים וללמוד להבחין בין צליל גבוה לצליל נמוך, בין צליל בעל עוצמה נמוכה לצליל בעל עוצמה גבוהה.