Skip to main content

הקשבה לקערות טיבטיות

להשמיע לילדים את הקערית ולשאול אותם מה הרגישו. יש להשתמש באמצעות הקערות הטיבטיות הקטנות יותר המיועדות לילדים. הצלילים עוזרים לילדים להרגע.