Skip to main content

יצירה של דבורה וכוורת

יצירה של כוורת לדבורים מחומרים ממוחזרים
ראש השנה זה זמן נהדר ללמוד על דבורה בהקשר של דבש ושנה מתוקה.