Skip to main content

איזה נר יכבה ראשון? תחרות כיבוי נרות!

בניסוי זה ניתן לראות מספר תופעות, ראשית הנרות כבים לאחר שכוסו בכלי. שנית ניתן לראות כי הם כבים לפי סדר מהגבוה לנמוך. לבסוף אפשר להבחין כי המים שהיו בצלחת נשאבים פנימה אל תוך הכלי. מדוע תופעות אלו מתרחשות?