Skip to main content

טריקים עם חישובים:לבחור מספר ולהגיע אליו בחישוב

סרטון המדגים טריק עם חישוב

 לבחור מספר מ-2 עד 9

לרשום אותו על פיסת נייר

להכפיל אותו ב- 2

להוסיף 5 לתוצאה

להכפיל ב- 50 את התוצאה

אם כבר היה לך יום הולדת השנה יש להוסיף לתוצאה 1760, אם עוד לא היה לך יום הולדת השנה יש להוסיף לתוצאה 1759

מהתוצאה הזו של מספר בן 4 ספרות יש להפחית את השנה שבה נולדת

מתקבל מספר בן 3 ספרות :

הספרה הראשונה הוא המספר אותו בחרת ושתי הספרות הנוספות הן הגיל שלך