Skip to main content

יצירת תמונות עם ספרי צבע - חלון לחיים

סרטון המדגים טכניקה של יצירת תמונה על ידי התזת ספריי צבע ושימוש במכסים , שבלונות, נייר עיתון וכלי חד להשלמת המלאכה.