Skip to main content

לספר סיפור בשילוב צלילים מוקלטים

לספר סיפור כשברקע מוקלטים צלילים רלוונטיים.

למשל, תירס חם מאת מרים רות. אופיר משמיע צליל של קופסאת פח עם מקל, לירון משמיעה צליל של פעמון של אופניים, יהב שומעים רק את הצעדים (מחזיקה דובי), צור משמיע צליל של חצוצרה,אלית משמיעה צליל של כף על סיר, שחף קול של עגלה אפשרי להשמיע בכי של בובה תינוקת. מקליטים צלילים ברשמקול ומשמיעים בעת הקראת הספר, כך יוכלו הילדים לזהות מי הדמות הבאה המצטרפת ומה יש לה ביד.

הרחבה:

ביום הולדת לקטנטנים ניתן להמחיז את הסיפור ולתת לכל ילד המשתתף להחזיק את הכלים שמחזיקים הילדים בסיפור ולהשמיע את הצליל לפני או יחד עם הילד המצטרף לצעידה. בסוף כולם מקבלים תירס חם מסיר גדול.