Skip to main content

משחק רדיו- הפנים משמשות כרדיו

משחק הרדיו. הפנים משמשים כרדיו אנושי.

הסבירו למשתתפים את האפשרויות העומדות לרשותם:

לחיצה על האף פתיחה וסגירה של הרדיו, אוזן ימין מעבירה תחנות ע"י לחיצה על תנוך האוזן, באוזן שמאל ניתן להגביר ולהחליש, סיבוב היד מסביב לאוזן עם כיוון השעון – מגביר, נגד כיוון השעון מחליש.

עם פתיחת הרדיו, משמיעים ככל העולה על רוחכם: חדשות- מדברים בקול רציני של קריין, שירים שאתם אוהבים ומכירים את המילים, דיווחי תנועה.

כל תחנה שמעבירים להחליף את הקול ולנסות לדבר במגוון קולות רחב, שפה אחרת , מבטא אחר. ולהגביר ולהחליש את הקול בהתאם לסיבוב באוזן.