Skip to main content

עושים קולות של גשם

להקה המבצעת קולות של גשם בעזרת קצות האצבעות  גשם, גשם משמיים.

ניתן לנסות בעצמנו להפיק צלילים המזכירים צלילים מוכרים.