Skip to main content

צפיה בתהליכי עבודה בסביבתנו הקרובה

תהליכי עבודה שונים מתרחשים סביבנו,

צפיה מזדמנת בתהליך שכזה מאפשרת פיתוח נושא שיחה ומתן הסבר על התהליך:

  • לצפות בעבודת אנשי הנקיון המפנים את הפחים ברחוב באמצעות משאית הזבל ולהסביר לילדים על התהליך.
  • לצפות בעבודת הסבלים המעמיסים תכולת דירה למשאית ההובלה ולהסביר לילדים על התהליך.
  • לצפות בעבודת מכונית מנקה מדרכות או מנקה כבישים להסביר על הדרכים בה העירייה שומרת על הנקיון בעיר: מנקה עם מטאטא ופח, אוטו קטן עם מטאטא המנקה ושוטף מדרכות, אוטו עם מטאטא המנקה ושוטף כבישים, משאית זבל- עם פועלי נקיון האוספים את כל פחי הזבל למשאית, אוטו עם מנוף האוסף את כל הגזם. את כל התכולה של האשפה המשאיות נוסעות לרוקן במקום אחד- המזבלה.