Skip to main content

איך להכין בובות אצבע מבלוטי עץ אלון

מאת: מיכל שמעון זיסר

לקחתי את הספלולים מבלוטי עץ האלון והפכתי אותם לבובות אצבע
שימוש באביזרים חדים יעשה על ידי מבוגר