Skip to main content

יצירה של מכשפה מנייר

היא לקחה בריסטול צבעוני והפכה אותו למכשפה מנייר

מתאים כפעילות יצירה לאחר הקראת הספר חמש מכשפות הלכו לטייל מאת רונית חכם