Skip to main content

משחקי חברה מחברים - אותיות אנושיות

משחק חברה מגבש - אותיות אנושיות


סרטון של תנועת הערבות המדגים משחק המפתח יצירתיות , יכולת אילתור ומגבש את חברי הקבוצה המשתתפים.

 

בוחרים נושא, אחד המשתתפים מעמיד פיזית חלק מהקבוצה בהתאם לאותיות שבונות את המילה.

האחרים צריכים לזהות איזו מילה שקשורה לנושא הוא הרכיב מהחברים.