Skip to main content

יצירת בובה ליצן קופץ לכבוד פורים

מאת : מיכל שמעון זיסר

יצירה לפורים - ליצן קופץ
שלושה גלילי נייר טואלט ומקל סיני הופכים לבובת ליצן קופץ
אפשר לצייר בגליל נייר טואלט הפנימי סרטוט של קפיץ, כך
שהיצירה תראה בסגנון jack in the box ,ליצן קופת מקופסה.

דף להדפסת הליצן בשחור לבן