Skip to main content

משחק שיתופי עם מקלות של מטאטא


משחק במעגל של ילדים עם מקלות של מגב או מטאטא
מפתח זריזות ומהירות תגובה

אפשר להפוך את המשחק לשיתופי אם נותנים את המשימה הבאה:
כמה סיבובים הקבוצה מצליחה לעשות בלי להפיל אף מקל.