Skip to main content

צילום משפחתי ליום המשפחה

מה עושים בהתכנסות משפחתית?
רעיון לצילום קבוצתי
מעמידים את הנייד על חצובה, מצלמים על קיצור זמן את התמונה הקבוצתית המשפחתית