Skip to main content

חפש את המטמון- צלילים

ניתן לשחק בבית חפש את המטמון צלילים:

מחביאים אביזרים המשמיעים צלילים , כמו מנגנון של מובייל לתינוקות המשמיע מוסיקה, שעון מתקתק, מטרונום, טלפון שאליו מצלצלים וכו'.

ניתן לפעול בכל החדרים בבית, אביזר אחד בכל חדר, יש להחביא במקומות שהילדים יוכלו , לא גבוה מדי.