Skip to main content

להתחפש עם המגבת

לצאת מהאמבטיה  עם תלבושת של מגבת . התלבושת מסמלת לבוש שמתאים לדת או ארץ מסויימת. כיסוי ראש של דתיה, כפייה של ערבי, לבוש יווני עתיק,כיסוי ראש הודי, כיפה אדומה וכו'. ניתן לפתוח שיחה בנושא הדמות שבהשראתה הולבשו הילדים עם המגבות ולספר רקע ועובדות על התרבות והמאפיינים.