Skip to main content

צפיה בלהקות יונים בית דגון חיפה

חיפה- ליד המפעל דגון מעניין לצפות בכמות היונים הרבה. לראות כיצד הן מלקטות את הדגנים הפזורים בסביבת המפעל. לראות כיצד הן מתעופפות יחדיו כשהן לפתע חוששות מקול חזק או תנועה לא צפויה.