Skip to main content

דפי שירבוט מפתחי יצירתיות בנושא ידיים

מאת:מיכל שמעון זיסר

דפי שירבוט
תמונה של יד מעוררת השראה להמשך הציור

פיתוח חשיבה יצירתית 
איזו אסוציאציה עולה לכם בראש כשאתם שומעים את המילה יד?

עשייה, להחזיק, נתינה,זיכרון,עזרה...

פעילות יצירתית לילדים שיכולה להשתלב גם כפעילות בנושא ערכים

בחוברת פעילות המצורפת ישנן 56 ידיים בהקשרים שונים
מוזמנים להדפיס את דפי הפעילות ולשרבט בהתאם להשראה שאתם מקבלים מהידיים שבתמונה

פעילות קבוצתית שמאפשרת יחודיות ובחירה לכל משתתף בקבוצה


מיועד לשימוש אישי לא מיועד לשימוש מסחרי
כל הזכויות שמורות :מיכל שמעון זיסר